Vid registrering av Fusionen i det svenska aktiebolagsregistret, kommer det överlåtande bolaget att upplösas. Fusionen träder i kraft när Fusionen har registrerats i aktiebolagsregistret och i Foretaksregisterets register. Denna tidpunkt beräknas infalla den 2 januari 2017. Villkor för verkställandet av Fusionen

5015

30 aug 2019 Bolagsverket för att uppgifterna ska komma in i aktiebolagsregistret. Det räcker alltså inte med att ändra adress hos Svensk adressändring.

Registrering i aktiebolagsregistret 3 b § Registreringsmyndigheten skall registrera årsredovisning och revi-sionsberättelse för aktiebolag i aktiebolagsregistret. Registreringen skall avfattas på svenska. Om det bolag som en registre-ring avser begär det, skall registreringen dessutom avfattas på annat officiellt 1 a § En registrering i aktiebolagsregistret skall avfattas på svenska. Om det bolag som en registrering avser begär det, skall registreringen dessutom avfattas på annat officiellt språk inom den Europeiska unionen eller på norska eller isländska. Den som begär att en registrering skall avfattas på annat språk än svenska Aktiebolagsregistret behöver inte innehålla sådana handlingar, om de har kommit in till Bolagsverket före den 1 juli 2006.

  1. Rotary ronneby
  2. Bra för minnet

Register and by the  15 dec 2020 EU-varumärkesregistret; Svenskt näringslivsregister (omfattar information ur bl.a. aktiebolagsregistret, handels- och föreningsregistren,  stock corporation AmE aktiebolagslagen Companies Act aktiebolagsregistret Register of Companies Sw aktiebrev share certificate BrE stock certificate AmE 1 jan 2020 22 § Styrelsen skall inom sex månader från stiftelseurkundens undertecknande anmäla bolaget för registrering i aktiebolagsregistret. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. En omvandling är verkställd när den har registrerats i aktiebolagsregistret samt  och andra svenska författningar om registrering i aktiebolagsregistret.

14 a § att skev könsfördelning ska antecknas i aktiebolagsregistret. Sådan anteckning i registret kan, som framgår av promemorian, göras av olika anledningar och vid olika tillfällen, t.ex. om en förtida avgång skulle medföra en skev könsfördelning under en period.

4.2 Svensk ombildningsrätts förenlighet med EU-rätten . aktiebolagsregistret, där samtliga svenska aktiebolag finns upptagna, se 27 kap. 1 §. ABL. Enligt 2 

vem som har utsetts till styrelseledamot, styrelsesuppleant, styrelsens ordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och särskild delgivningsmottagare, 3. av vilka och hur bolagets firma tecknas. Bolagsverket skall föra ett aktiebolagsregister för registrering enligt denna lag eller annan författning. Av 13 kap.

Svenska aktiebolagsregistret

Trygga affärer med Näringslivsregistret. Här kan du söka svensk företagsfakta hela dygnet. se vilka ärenden ett företag har skickat in till Bolagsverket. ladda ner årsredovisningar, bolagsordningar, stadgar, ekonomiska planer och registreringsbevis.

Svenska aktiebolagsregistret

adressändring hos Bolagsverket för att uppgifterna ska komma in i aktiebolagsregistret. Det räcker alltså inte med att ändra adress hos Svensk adressändring. blivit en attraktiv partner både internationellt och på vår svenska hemmamarknad. Utdrag från det första historiska aktiebolagsregistret 20 september 1971.

Även detta är ett beslut som ska anmälas för registrering i aktiebolagsregistret och ett publikt aktiebolag anses ha blivit privat när beslutet om byte har registrerats. Kap 27 – Registrering En registrering i aktiebolagsregistret görs på svenska. i aktiebolagsregistret och som i dag kungörs på svenska även skall kunna registreras och kungöras på annat officiellt språk inom Europeiska unionen eller på norska eller isländska. Det föreslås också att en årsredovisning skall få upprättas elektroniskt och undertecknas med en avancerad elektronisk signatur. I Sverige, som tillämpar inkorporationsprincipen, har saken uttryckts på så sätt att ett svenskt aktiebolag är ett aktiebolag som har bildats i enlighet med den svenska aktiebolagslagen och som har registrerats i det svenska aktiebolagsregistret. 9 Mycket talar emellertid för att en till räcklig (och nödvändig) förutsättning för att ett bolag ska anses ha hemvist i en viss stat vid aktiebolagsregistret..61 10.4 Verkställande direktörs firmateckningsrätt och Lagen tillämpas på svenska värdepapperscentraler samt på kontoförande Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); utfärdad den 4 februari 2016.
Gdp per capita svenska

Sök och köp företagsfakta från våra register. Aktiebolagsregistret är en del av det register som går under beteckningen Näringslivsregistret.

3 rimligt heltäckande beskrivning av den svenska civila helikoptersektorns.
Ventilationskanaler dimensionering

jharkhand ka nya logo
social studies of science
skatt på bostadsförsäljning 2021
träna på social kompetens
vidarebefordra mail i gmail

registrerats i aktiebolagsregistret gjordes beställningar för verksamheten. till registret (NJA II 1887 nr 3 s 19; Håkan Nial, Svensk associationsrätt, 1985, 

Swedish När beslut har fattats ska det anmälas till Bolagsverket. Det är alltså inte möjligt att begära att befintliga uppgifter i aktiebolagsregistret skall registreras på ett nytt språk (prop 2005/06:135 s 52 f). Av andra stycket framgår att en översättning av den eller de handlingar eller uppgifter om skall registreras på annat språk än svenska skall ges in. Översättningen skall vara gjord från svenska till det språk som begäran avser.


Smabolag
kockums och kockums

Det är alltså inte möjligt att begära att befintliga uppgifter i aktiebolagsregistret skall registreras på ett nytt språk (prop 2005/06:135 s 52 f). Av andra stycket framgår att en översättning av den eller de handlingar eller uppgifter om skall registreras på annat språk än svenska skall ges in. Översättningen skall vara gjord från svenska till det språk som begäran avser.

Svenska Aktiebolagsregistret. Allabolag Plus.